Diverse info til foreldre og foresatte

Sykdom og fravær
Vennligst ikke ring kontoret for å melde fra om elevers sykdom/fravær! Meldingsboka skal brukes til dette formålet og leveres klasselærer når eleven er tilbake igjen.

Elevpermisjoner – Søknadsprosedyre
Ved søknad om permisjon i inntil 3 dager sender foreldre/foresatte skriftlig søknad til klasselærer.

Ved søknad om permisjon utover 3 dager sendes skriftlig søknad til skolens forvaltning med kopi til klasselærer – senest 3 uker før første fraværsdag. Vi henviser i den forbindelse til Privatskolelovens §3–13 hvor det blant annet fremgår: «Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker».

Skolen har ikke anledning til å innvilge permisjon utover ovennevnte 2 uker.

Salg av farger
Elevene får kjøpt fargeblyanter, stifter og blokker på kontoret mandager og tirsdager mellom 12.30 og 14.00. Kontant betaling.

Ringetider

Hovedfag08.30–10.15
Friminutt10.15–10.30
1. Fagtime10.30–11.15
Kantine for ungdomstrinnet 11.15–11.45
2. Fagtime12.00–12.45
3. Fagtime13.00–13.45
4. Fagtime13.45–14.30

Nøkler
Dersom man har behov for å låne nøkler til skolen, må man henvende seg til kontoret og kvittere for ut- og innlevering.

Årsplanen
De viktigste datoene i skoleåret finner du i menyen under Skolerute – eller i Årboken.

Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd
Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd kan lastes ned som Word-dokument (40 kB).

Henstilling om tiltak etter Opplæringslovens kap. 9A
I henhold til henstilling om tiltak etter Opplæringslovens kap. 9A, er det mulig å sende skolen en klage. Et klageskjema kan lastes ned i PDF-format (72 kB) for utfylling.

Forsikring
Skolens elever er dekket gjennom en ulykkesforsikring med en engangsutbetaling ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade med 5,00 G (Folketrygdens grunnbeløp) samt behandlingsutgifter med inntil 0,25 G. Ved død som følge av ulykkesskade utbetales erstatning med 1 G.

Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre fysisk begivenhet (ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden.

Forsikringen gjelder på skolen (opplæringsstedet) i skoletiden (opplæringstiden), på vei til og fra skolen, under transport, skoleturer, idrettsdager, leirskoler og lignende som skolen er ansvarlig for.

musikkundervisning

Lørenskog private kulturskole holder til på skolen og tilbyr teatergrupper til barn og unge samt individuell undervisning i sang, piano, cello, og gitar. Skolen ledes av Ida Ilstad Zalk.

Telefon: 911 64 821