FAU møte 30. november 2017

referat

Referat fra møtet kan du laste ned her

 

FAU og representanter skoleår 2017-2018

Oversikt over klassekontakter for skoleåret 2017-2018

 
Klasse Navn E-post
1 Vegard Gjerdrum vegardgjerdrum@gmail.com
  [ingen vara]  
2 Christian Svensson kribbak@gmail.com
  Marianne Henriksen Austad mhaustad@gmail.com
3 Hans Erik Næss henaess@gmail.com
  [ingen vara]  
4 Hege Krippendorf hegekrippendorf@gmail.com
  Elvira Anderson elviranderson@hotmail.com
5 Raymond Rasch raymond.rasch@me.com
  Guro Skjeldrup  guro@guroskjelderup.no
6 Irene Borge Harris irene.b.harris@gmail.com
  [ingen vara]  
7 Tonje Olsen tonjeaolsen@gmail.com
  Kristin Svensen stjernaberge@gmail.com
8 Johanne Schiøtt Dubois Johanne.schiott.dubois@gmail.com
  Helge Harstad heharst@online.no
9 Jørn Skyrud j-skyrud@online.no
  Are Pedersen ahp@getmail.no
10 Rita Kvæl rita@foto360.no
  Hanne Johansen hannej@online.no
Leder Lars-Are Gudmundsen larsare.gudmundsen@gmail.com
Nestleder Olaf Schanz olaf@lunsj.no
Kasserer
Gunn Marit Høistad gunn.hoistad@vegvesen.no
Sekretær Heidi Gjerald Martinez hgjerald@outlook.com


 

FAU møte torsdag 14. september kl 18:00

Velkommen til skoleårets første FAU møte torsdag 14. september kl. 1800 i malesalen!

Foreløpig forslag til agenda er:

> Oppdatert kontaktliste for FAU
> Nytt fra skolen og daglig leder
Info: Paragraf 9a i opplæringsloven
Info: Tilbud om kurs (invitasjon ligger på fau siden)
> Litt om foreldrerollen, klassekontaktrollen, vårt ansvar for å skape godt klassemiljø og en god skole for alle. Sagt på en annen måte: forebyggende konfliktarbeid. 
> Forslag til vurdering: justering av inntaksregler ved skolen.
> Status på høstdugnad
> Julemarked igangsetting og rekruttering.
> Raskt økonomisk oversikt, saldo. 
> Årsplan/årshjul. 
 

Informasjon fra FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG, sendte i fjor ut en presentasjon skolene kan bruke i forbindelse med kursing av foreldrerepresentanter.

Det er lagt inn et ekstra lysark med informasjon om at det fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø (9A). Det er viktig at foreldrene kjenner til dette.

FUG håper at denne presentasjonen kan være et godt hjelpemiddel i det viktige samarbeidet mellom hjem og skole.

Presentasjonen er laget som en ”mal”, den kan enkelt tilpasses egen skole.

 

PowerPoint presentasjon

 

Informasjon fra Sff og tilbud om konferanse

Foreldreforbundet vil dette skoleåret fokusere spesielt på positivt engasjement blant foreldre.

Har du eksempler på godt foreldrearbeid eller spørsmål om hva Sff kan bidra med vil de gjerne høre fra fra oss.

Vedlagt ligger en brosjyre med program for tre konferanser i høst -  om de minste barnas behov og dagens omsorgsløsninger for ett- og toåringer -  med informasjon om påmelding til konferansene. 

Den første konferansen finner sted 29. september på Diakonhjemmets høgskole. Denne dagen er viet den amerikanske hjerneforskeren og psykologen Allan Schore, som kommer til Norge. Steinerhøyskolen har takket ja til å delta med sine studenter, og Sff tror også steinerskoleforeldre, steinerskolelærere og steinerbarnehagelærere vil ha glede av å delta. 


Barnets beste program

 

FAU møte torsdag 1.juni. kl. 17:30 i malesalen

referat

Referat fra møtet kan du laste ned her

 

Høringsforslag: Rutine for konflikthåndtering ved RSIL

Last ned høringsforslag til rutiner for konflikthåndtering ved RSIL 

Dersom du har innspill eller ønsker å komme med en tilbakemelding, gi beskjed til FAU leder per epost: larsare.gudmundsen@gmail.com

Eller du kan melde fra via din klassekontakt. 

 

FAU møte torsdag 16. mars

referat

Referat fra møtet kan du laste ned her

 

Innkalling til Årsmøte Foreldreforeningen ved RSIL - 20. april

Innkalling til Årsmøte Foreldreforeningen ved RSIL - 20. april Eurytmisalen kl. 19:00.

Årsmøtet er foreldreforeningens øverste myndighet. Det skal foretas valg av kandidater til FAU styre og skolens styre. Det er derfor viktig at alle foreldre møter opp. 
Det er mulig å sende inn forslag til saker som skal behandles på årsmøte. Disse må sendes inn to uker i forkant. 
 
Foreløpig agenda (ikke fastsatt): 
  • Valg av møteleder/referent
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Vedtekter og retningslinjer
  • Hilde Lengali - Foreldreforbundet. Som skal snakke om foreldrenes rolle og konflikter. 
  • Kort om rikets tilstand ved skolen (Daglig leder / Styreleder)
  • Status og informasjon om arbeidet som er gjort mht. forebyggende konfliktarbeid ved skolen og nye rutiner. Mulighet for tilbakemeldinger. 
  • Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2016.
  • Valg av nytt FAU styre og styremedlem i stiftelsen. 
  • Annet. (info vårdugnad, markedsføringskomite) 
 

FAU-møte 19. januar 2017

referat

Referat fra møtet kan du laste ned her

 

Sjekk den nye håndboken i foreldrearbeid!

Sjekk den nye håndboken i foreldrearbeid som foreldreforeningen(SFF) har laget til alle foreldre!

Der står det mye nyttig lesestoff for oss foreldre. Om det å være klassekontakt, konflikthåndtering/Ombudet

Om Foreldreforening/FAU, Daglig leders ansvar, Klasselærers ansvar, Steinerskolenes foreldreforbund m.m. 

Sjekk også de nye hjemmesidene til SFF. http://www.foreldrene.no/

 

FAU-møte 8. november 2016

referat

Referat fra møtet kan du laste ned her

 

FAU-møte 27. september

referat

Referat fra møtet kan du laste ned her

 

FAU ved Rudolf Steinerskolen i Lørenskog

Alle skolens foreldre/foresatte er medlemmer av Foreldreforeningen som igjen velger et arbeidsutvalg for kommunikasjon med skolen. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) består av en representant og en vara­representant fra hver klasse. I FAU sitter også to lærere valgt av kollegiet, en foreldrerepresentant for det sentrale Steinerskolenes foreldreforbund og en foreldre­representant for skolestiftelsens styre. FAUs formål er blant annet å fremme et godt og tillitsfullt samarbeid mellom foreldrene og skolens ansatte, formidle gjensidig informasjon mellom skole og hjem, skape en fruktbar kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet, samt støtte skolen økonomisk.

 

Søknad om tildeling av midler

Ifølge Instruks for tildeling av Foreldreforeningens midler kan det søkes om økonomisk støtte til:

– Pedagogisk materiell og hjelpemidler
– Kulturformål
– Vedlikehold, herunder uteareal
– Kurs for lærerne
– Søknader fra elever (det er ikke mulig å søke midler til klassetur)
– Andre gode formål

 

Årsmøte 2016

Årsmøte ble avholdt i Eurytmisalen 11. april 2016, kl. 1800. 

Signert protokoll fra årsmøte i FF

Signert årsberetning

Signert balanse pr. 31.12.2015

Resultatregnskap 2015

 

FAU styre består frem til neste årsmøte av:

Leder: Lars-Are Gudmundsen

Nestleder: Stina Smedsrud

Kasserer: Rita Kvæl

FAU har jevnlige møter ved behov ca 4-5 ganger i året. 

La barn være barn, rakett from Rudolf Steinerskolen i Lørensko on Vimeo.