Elevinntak

Alternativ skoleRudolf Steinerskolen i Lørenskog er et faglig/pedagogisk alternativ til den offentlige skolen basert på et antroposofisk menneskesyn. Skolen er åpen for alle som ønsker dette alternativet for barna sine, og har hele landet som inntaksområde.

inntaksprosedyre

Godkjent av skolestyret 10.01.2012

Inntak av barn til 1. klasse

– Foresatte oppfordres til å delta på skolens informasjonsmøter i løpet av forutgående skoleår
– Foresatte sender skriftlig søknad til skolen
– Hvert enkelt barn inviteres til en inntakssamtale sammen med foreldre/foresatte
– Det arrangeres en prøveskoledag for den nye 1. klassen i mai/juni

Dersom det er flere søkere enn det skolen har kapasitet til, prioriteres søkerne som følger:

– Barn av ansatte
– Søsken i andre klasser
– Idavollen Steinerbarnehage
– Dato for mottatt søknad

Søknadsfrist: Skolen ønsker at søknader sendes innen 1. mars.
Svarfrist: Innen 3 uker etter at søknaden er mottatt.

Inntak av elever til eksisterende klasser

– Foresatte sender skriftlig søknad til skolen. (For søknadsskjema, se nederst på denne siden.) Det er i tillegg ønskelig at de skriver litt om barnet, samt sier noe om hvorfor de vil bytte skole
– Klasselærer innhenter opplysninger fra den skolen barnet går på – etter samtykke fra foresatte
– Trinnleder og klasselærer har samtale med barnet og barnets foresatte
– For at foreldre og elev skal få et inntrykk av skolen og vår pedagogikk, er det lagt til rette for en besøksordning på 1–2 uker

Dersom det er flere søkere enn det skolen har kapasitet til, prioriteres søkerne som følger:

– Barn av ansatte
– Søsken i andre klasser
– Elever fra andre steinerskoler
– Dato for mottatt søknad

Søknadsfrist: Fortløpende inntak igjennom skoleåret.
Svarfrist: Innen 3 uker etter at søknaden er mottatt.

Inntak kan bare gjøres innenfor lovlige rammer for klassens og klasserommets størrelse. Skolen er godkjent for 250 elever.

endring av vedtak – klager

Klager vedrørende inntak kan av foreldre/foresatte rettes til skolens styre. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er endelig klageinstans.

inntaksreglement

Inntaksreglementet av 09.12.2014 kan lastes ned som Word-dokument (15 kB).

plikter og rettigheter

Foreldre/foresatte plikter å lese gjennom skolens vedtekter samt lese og rette seg etter skolens ordensreglement. De plikter også å gjøre seg kjent med foreldrebidragsordningen og foresattes forpliktelser overfor skolen. Eleven er formelt tatt inn ved skolen når kontrakt om foreldrebidrag er underskrevet og kontrakten er mottatt av skolen.

Når det gjelder barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp, gjelder de samme retningslinjer som i offentlig skole. Pedagogisk/psykologisk tjenestekontor i barnets hjemkommune står som sakkyndig rådgiver, og spesialundervisningstimer blir innvilget av skolesjefen i barnets hjemkommune.

skolepengesatser

Satser gjeldende fra 1. juni 2018:

For 1. barn: Kr 2.045,– per mnd. i 12 mndr.
For 2. barn: Kr 1.239,– per mnd. i 12 mndr.
For 3. eller flere barn: Kr 450,– per mnd. per barn i 12 mndr.

Skolepenger faktureres månedlig.

Steinerskolens Foreldreforbund (SFF) er en fellesorganisasjon for foreldreforeninger ved norske steinerskoler. Vår skole er medlem av SFF. Medlemskontingenten er kr 300,– per år/per familie. Dette beløpet faktureres på slutten av hvert skoleår.

søknadsskjema

Søknadsskjema kan lastes ned enten som PDF (150 kB) eller i Word-format (DOCX; 44 kB) – eller fås tilsendt ved å kontakte skolens kontor.