Organisasjon

organisasjonLÆRERKOLLEGIET består av alle lærerne, personalet ved fritidshjemmet, samt vaktmesteren. I ukentlige møter behandles pedagogiske emner, aktuelle saker, og spørsmål vedrørende skolen, klassene, elevene, og samarbeidet mellom skole og hjem.

Lærerkollegiet er inndelt i flere arbeidsgrupper. Disse er for tiden: Pedagogisk komité, Kultur og informasjon, Økonomi og Administra­sjon, Huskomité, Helsepedagogisk gruppe (administrerer skolens spesial­pedagogiske tilbud) og en gruppe som forbereder lærermøtene.

Et mindre forum, FORVALTNINGEN, har det løpende ansvar for skolens drift og personaladministrasjon. Forvaltningens leder er skolens daglige leder og kan treffes på skolens kontor.

STYRET. Skolen er organisert i en skolestiftelse og en eiendomsstiftelse. Skolestiftelsen kalles Stiftelsen Steinerskolen Lørenskog.

Stiftelsens øverste organ er styret. Vedtektene fastsetter styrets sammensetning.

Spørsmål av overordnet betydning for skolens drift behandles i styret.

Styret har ansvaret for skolens økonomi, herunder godkjenning av budsjett, regnskap og foreldrebidragets størrelse, samt ansettelser og oppsigelser. Styret har det overordnede ansvaret for vedlikehold av bygningene og foreslår eventuell ny utbygging.

FORELDREFORENINGEN har som medlemmer alle skolens foreldre. Felles foreldremøte er foreldreforeningens «generalforsamling».

Foreldreforeningens styre FAU består av en representant og en vararepresentant fra hver klasse. I FAU sitter også to lærere valgt av kollegiet, en foreldrerepresentant for det sentrale Steinerskolenes Foreldreforbund, og en foreldrerepresentant for skolestiftelsens styre. FAUs formål er blant annet å fremme et godt og tillitsfullt samarbeid mellom foreldrene og skolens ansatte, formidle gjensidig informasjon mellom skole og hjem, skape en fruktbar kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet, samt støtte skolen økonomisk. Se i årboken om bevilgningsregler for FAU.

De fleste foreldre i norske steinerskoler er medlemmer i STEINERSKOLENES FORELDRE­FORBUND (SFF). Medlemsskapet tegnes gjennom skolens foreldreforening, og alle foreldreforeningene er medlemmer så nær som Steinerskolen i Trondheim og Oslo by Steinerskole.

Driften av foreldreforbundet dekkes gjennom medlemskap som betales med kr 250,– i året per familie. Foreldreforbundet har en daglig leder i 100% stilling, og et styre som møtes ca fem ganger i året. Foreldreforbundets øverste organ er Landsmøte, som avholdes i mars hvert år. Dit inviteres to representanter fra alle medlemsskolene.

Steinerskolenes Foreldreforbund bistår enkeltforeldre med informasjon og råd vedrørende foreldrerollen i steinerskolen. Det kan dreie seg om spørsmål i forhold til pedagogikk, læreres kompetanse, foreldrebetaling eller dialog med skolen.

SFF hjelper foreldreforeningen ved den enkelte skole med enkeltsaker eller med foreldrearbeidet generelt, f.eks økonomi, dialog, dugnadsarbeid og markeder.

SFF samarbeider med Steinerskoleforbundet og er foreldrenes stemme i møte med media og i saker som nasjonale prøver, læreplaner, privatskoleloven, økonomi og utvikling av skolene.

SFF samarbeider med Rudolf Steinerhøyskolen om å styrke lærerutdanningen.

SFF bidrar med informasjon, nettverk og råd vedrørende markedsføring av steinerskolen.

Daglig leder for Steinerskolenes foreldreforbund: Hilde Lengali
Telefon: 971 32 313

Internett: www.foreldrene.no