Undervisningsopplegg i klassene

4. klasse

Skapelsen og uryrkene

elevarbeid 4. klasseNå går barna inn i en ny overgangsalder. De frodige fantasikreftene avtar noe i styrke og barnet utvikler en kritisk distanse til sine nærmeste, både foreldre og lærere. Samtidig som denne evnen til refleksjon våkner, begynner barndommen å ebbe ut. Dette kan være både ensomt og trist. Til gjengjeld oppstår etter hvert en ny form for våkenhet og bevissthet som grunnlag for en ny kraftfull blomstring. Barnet utvikler en bevissthet om sitt eget jeg. På mange måter er dette en begynnelse, og skolen møter dem også med en begynnelse i fortellerstoffet: Skapelsen og Det gamle testamente står i sentrum.
Også hjemstedslæren om de primære yrker gir næring til barnets utvikling på dette trinnet: De får prøve seg i et eller flere av disse uryrkene, eksempelvis bonde, fisker, gjeter, gruvearbeider. Ikke minst får de oppleve uryrkenes slit, strev og hverdagsdrama gjennom norske forfattere som Hamsun, Bojer, Falkberget og Scott. I sammenheng med dette har barna i norsk og regning løkkeskrift, grammatikk, mål og vekt og hoderegning. I musikk får barna nå undervisning i strykeinstrumenter, og fagene engelsk, spansk, tegning/maling, håndarbeid og eurytmi fortsetter videre.

 

5. klasse

Norrøn mytologi, lokalgeografi og zoologi

Elevene utvikler nå en stadig sterkere indre selvstendighet. Denne møtes på dette klassetrinnet med mer objektive tilnærminger og framstillinger. Mens naturen ble skildret på mytiske og poetiske måter i småklassene, er det nå en objektiv iakttakelse som tilstrebes for naturfaget i 5. klasse. Slik danner kjærligheten til naturen grunnlaget for den senere kunnskapstilegnelsen. I geografi danner grundige iakttakelser av nærmiljøet basis for den første Norges-geografien. I den norrøne mytologien møter elevene skapelsen fra en annen vinkel enn i fjor. Halvt mytisk, halvt historisk stiger fortiden frem. De kraftfulle bildene møter elevenes egne nyvunnede krefter på en fruktbar måte, som klassen ofte lar munne ut i et skuespill for skolen på teaterscenen. 
Norgeshistorie blir en naturlig forlengelse av denne perioden. Skriving, lesing og grammatikk øves videre og matematikken utvides med brøkregning. Engelsk- og spanskundervisningen beveger seg fra den mer muntlige form til å omfatte flere skriftlige øvelser. I musikk innføres blokkfløyte. Mens bevegelse på tidligere trinn inngikk som integrert del av undervisningen, innføres nå gym og svømming. Tegning/maling, håndarbeid og eurytmi fortsetter videre.

 

6. klasse

De store kulturepoker, botanikk og sløyd

elevarbeid 6. klasseElevene befinner seg på dette alderstrinnet i en harmonisk balanse mellom barndommens letthet og pubertetens tyngde. Lettheten er fremdeles fremherskende, og med luftige sprang beveger klassen seg fra epoke til epoke i vår kulturhistorie: Den gammelindiske, den persiske og den egyptisk-kaldeiske kultur og fram til den greske kulturepoke. I den greske epoken møter elevene en klarhet, skjønnhet og harmoni som i særlig grad nærer deres egen utvikling på dette trinnet. I naturfag er hovedtema botanikk, et fag som vies stor oppmerksomhet på dette trinnet. Geografien utvides til å omfatte Norden. Regningen utvides med blandede tall og desimalbrøk. Engelsk og spansk undervises fra tekster og skuespill og det arbeides mer inngående med grammatikk. Sløydfaget innføres og passer godt inn sammen med botanikk og trelære. Tegning/maling, håndarbeid, eurytmi og gym fortsetter videre.

 

Teksten er hentet fra skolens presentasjonsbrosjyre «Det finnes en alternativ skole i Lørenskog».
En grundig gjennomgang av undervisningen på de forskjellige alderstrinn finnes i Svein Bøhns bok
Å tenne en ild – Steinerpedagogikk gjennom 13 skoleår, utgitt på Antropos Forlag.