Diverse info til foreldre og foresatte

Vi håper dere finner nyttig informasjon på denne siden. Har dere spørsmål eller kommentarer kan dere kontakte kontoret på tlf. 67 91 40 00.

Skoledagen
Alle klassene begynner kl. 8.30 hver dag, men det er ulik lengde på skoledagene. Det er individuelle timeplaner for hver klasse, disse gis ut ved skolestart hvert skoleår.

Ringetider:
Skoleåret 2019/2020 har følgende ringetider:
Hovedfagkl. 08.30 – 10.15
Friminuttkl. 10.15   – 10.30
1.   Fagtimekl. 10.30 – 11.15
Kantine   for ungdomstrinnetkl. 11.15   – 11.45
2.   Fagtimekl. 12.00 – 12.45
3. Fagtimekl. 13.00   – 13.45
4. Fagtimekl. 13.45   – 14.30
5. Fagtimekl. 14.35   – 15.20


Utstyr
Elevene får alt nødvendig læremateriell som silkebøker og skrive/kladdebøker og gråblyanter. Ved skolestart i første klasse får elevene skrin med voks-stifter og blokker som brukes til tegning. Nye voks-stifter og blokker, fyllepenner samt Lyra fargeblyanter kan kjøpes på skolens kontor mandager og tirsdager mellom kl. 12.30 og 14.00. Betales kontant eller med VIPS.
Ellers trenger elevene enkelt turutstyr for aktiviteter i skog og mark, samt ski og skøyter for utesport om vinteren.

Rutiner ved elevers fravær
Vi har følgende rutine for melding av fravær fra skolen:
Ved fravær skal foresatte gi beskjed til klasselærer innen klokken 08.30 pr. SMS.
Læreren kontakter hjemmet så snart som mulig dersom eleven ikke har kommet til skolen innen klokken 09.00.

Elevpermisjoner – Søknadsprosedyre
Ved søknad om permisjon i inntil 3 dager sender foreldre/foresatte skriftlig søknad til klasselærer. Behandling av permisjonssøknader kan ta opptil to uker.
Ved søknad om permisjon utover 3 dager sendes skriftlig søknad til skolens forvaltning med kopi til klasselærer – senest 3 uker før første fraværsdag. Vi henviser i den forbindelse til Privatskolelovens §3–13 hvor det blant annet fremgår: «Når det er forsvarlig, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker».
Skolen har ikke anledning til å innvilge permisjon utover ovennevnte to uker.
Skolen innvilger ikke permisjon til ferieturer.

Skoleskyss
Elever i årstrinn 2-10 som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i årstrinn 1, er skyssgrensen to kilometer. 6-åringer som innvilges skyss kan i noen tilfeller innvilges drosjeskyss, hvis skoleveien er spesielt komplisert eller farlig.
For private grunnskoler gjelder retten til gratis skoleskyss kun innenfor kommunens grenser. Elevene får i hovedsak innvilget skoleskyss organisert som kollektivtransport.

- Oslo-elever
I Oslo kommune er det Utdanningsetaten (UDE) som har ansvaret for å administrere skoleskyssordningen. Elever som går på skole utenfor Oslo vil få et tilskudd tilsvarende kostnaden for et skoleårskort innen sone 1 (Oslo). Beløpet utbetales høst (4 mnd.) og vår (6 mnd.) til kontonummer oppgitt i skyss-søknaden. Det er altså eleven/foresatte som selv må kjøpe månedskort hos Ruter.
Foresatte melder sitt behov til skolen som melder inn skyssbehovet for alle sine Oslo-elever til UDE.
For å beregne gangavstand mellom bostedsadresse og skole, benyttes ruter.no sin reiseplanlegger.

- Akershus-elever
Det er Akershus fylkeskommune som er ansvarlig for skoleskyss til elever som oppfyller avstandsvilkåret (2 km for elever i 1. klasse og 4 km for elever i 2. – 10. klasse). Disse elevene vil få utlevert et busskort som kan brukes i skoletiden (ikke etter kl. 16.00, og ikke i helger og ferier). Busskortene sendes til skolens kontor. Elever som bor på steder der det ikke finnes god offentlig transport til skolen, vil få skysstilskudd. Skolen sender inn oversikt til Ruter.no to ganger i året, og tilskuddet blir utbetalt til oppgitt kontonr.

Henstilling om tiltak etter Opplæringslovens kapittel 9a 
Dette kapittelet i Opplæringsloven presiserer at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Hvis elevene mener de ikke får ivaretatt sine rettigheter, kan man klage til skolen. Informasjon om elevenes skolemiljø finnes i Utdanningsdirktoratets brosjyre: http://www.elevombudet.no/uploads/Elevenes_skolemiljo.pdf

Utleie av lokaler
Skolen leier ikke ut lokaler til private arrangementer. Vi kan imidlertid låne ut klasserom til formål som kommer elevene til gode, f. eks. klassefester. Forespørsel om å få benytte klasserom sendes til kontoret på lorenskog@steinerskolen.no

Nøkler
Dersom man har behov for å låne nøkler til skolen, må man henvende seg til kontoret og kvittere for ut- og innlevering. Spør klasselærer hvilke nøkler som trengs til rommet du skal låne.

Musikkundervisning
Lørenskog private kulturskole holder til på skolen og tilbyr teatergrupper til barn og unge samt individuell undervisning i sang, piano, cello, og gitar. Skolen ledes av Bartosz Filip Sosnowski, Telefon: 41447368. post@lorenskogkultur.no