Søk om plass - frist 15. april

Steinerskolen i Lørenskog er et pedagogisk alternativ til den offentlige skolen.
Skolen er åpen for alle som ønsker dette alternativet, jf. friskoleloven § 3-1 første ledd. 


Inntaksreglement for Steinerskolen i Lørenskog

Godkjent av skolens styre 15.3.2022


Vi har ledige plasser i neste års 1. klasse

Det er inntil videre inntaksstopp i følgende klasser:
Neste skoleårs 2, 5, 8, 9 og 10. klasse.

Inntaksprosedyre:
Søkere benytter skolens søknadsskjema og sender skriftlig søknad til skolen.
1. klasse: Søkere som blir innvilget plass må skriftlig akseptere plassen. Prosess i forhold til 1. klasse beskrives lengere ned i dokumentet.
2. - 8. klasse: Søknadsfrist er 15. april for påfølgende skoleår. Besøksperiode gjennomføres før 1. juni.
Skolestart er første skoledag i august.

I 9. og 10. klasse tas det fortrinnsvis kun inn nye elever fra andre Steinerskoler.
Alle søkere bortsett fra 1. klassinger som starter ved skolestart i 1. klasse skal ha en 5 dagers besøksperiode uten forpliktelser fra skolen eller søker. Etter endt besøksperiode skal foresatte, skolens leder og klasselærer gjennomføre et evalueringsmøte for å finne ut om skolebytte er til beste for eleven. Etter evalueringsmøtet vil søker eventuelt få innvilget skoleplass.
Tilbudt plass i alle klasser må aksepteres og bekreftes innen 14 dager etter at plassen er innvilget. Aksepten må underskrives av begge foresatte dersom begge har foreldreansvar.
Søknadene behandles og vedtak fattes av skolens administrasjon i tråd med gjeldende lovverk og egne inntakskriterier.
Alle søkere blir orientert skriftlig om skolens vedtak og eventuell klagegang. Endelig klageinstans er Statsforvalter i Oslo og Viken.
 
Inntakskriterier:
Dersom antall søkere overstiger skolens kapasitet, vil inntak prioriteres etter følgende kriterier:
1. Barn med søsken ved skolen
2. Barn som har gått i Idavollen Steinerbarnehage,
3. Barn som har gått i Steinerbarnehage, barn av ansatte og elever fra andre steinerskoler.
4. Barn av skolens medarbeidere.
5. Barn som bor i Lørenskog

Unntak fra søknadsfrister og opptak:
Elever som har søkt innen 15. april tas fortrinnsvis inn til skolestart i august, og senest innen 15. september.  Etter den dato stenger alle klasser for inntak gjeldende skoleår. Unntak fra denne regelen er barn fra andre Steinerskoler og elever som søker 1. klasse. (Inntak i kommende 1.klasse, behandles i løpet av skoleåret.) Dette gjelder dersom klassene ikke allerede er fulle.
Skolen har et tak på 20 elever i 1. klasse og 25 elever pr. klasse fra 2.-10. Det er et tak beregnet på bakgrunn av klasserommenes størrelser. Skolens styre kan vedta inntaksstopp for enkelte klasser.
 
Endring av vedtak – klager
Klager vedrørende inntak kan av foreldre/foresatte rettes til skolens styre. Statsforvalter i Oslo og Viken er endelig klageinstans.

Plikter og rettigheter
Foreldre/foresatte plikter å lese gjennom skolens vedtekter samt lese og rette seg etter skolens ordensreglement. De plikter også å gjøre seg kjent med foreldrebidragsordningen og foresattes forpliktelser overfor skolen. Eleven er formelt tatt inn ved skolen når kontrakt om foreldrebidrag er underskrevet og kontrakten er mottatt av skolen.
Når det gjelder barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp, gjelder de samme retningslinjer som i offentlig skole. Pedagogisk/psykologisk tjenestekontor i barnets hjemkommune står som sakkyndig rådgiver, og spesialundervisningstimer blir innvilget av skolesjefen i barnets hjemkommune. Dersom eleven ikke bor i Lørenskog kommune og begynner hos oss, må det søkes på nytt.
Vedtattt av styret ved RSIL 15/3-22 

Skolepengesatser - redigeres før sommeren

Satser gjeldende fra 1. august 2020: 
For 1. barn: Barnetrinn: Kr. 2.200,-  Ungdomstrinn: kr. 2.400,- pr. mnd i 12 mnd.
For 2. barn: Barnetrinn: Kr. 1.500,-  Ungdomstrinn: kr. 1.600,- pr. mnd i 12 mnd.
For 3. barn: Barnetrinn: Kr.    550,-  Ungdomstrinn: kr.    600,- pr. mnd i 12 mnd.


Nye priser fra 1. august 2022 
For 1. barn: Barnetrinn: Kr. 2.350,-  Ungdomstrinn: kr. 2.500,- pr. mnd i 12 mnd.
For 2. barn: Barnetrinn: Kr. 1.600,-  Ungdomstrinn: kr. 1.700,- pr. mnd i 12 mnd.
For 3. barn: Barnetrinn: Kr.    600,-  Ungdomstrinn: kr.    650,- pr. mnd i 12 mnd.

Skolepenger faktureres månedlig.

Steinerskolens Foreldreforbund (SFF) er en fellesorganisasjon for foreldreforeninger ved norske steinerskoler. Vår skole er medlem av SFF. Medlemskontingenten er kr 300,– per år/per familie. Dette beløpet faktureres på slutten av hvert skoleår.

Søknadsskjema skole

Søknadsskjema kan lastes ned enten som PDF(150 kB) eller i Word-format(DOCX; 44 kB) – eller fås tilsendt ved å kontakte skolens kontor.

Søknadsskjema SFO

Last ned søknadsskjema i Word-format, eller i PDF-format.