Elevinntak

Alternativ skole

Rudolf Steinerskolen i Lørenskog er et faglig/pedagogisk alternativ til den offentlige skolen basert på et antroposofisk menneskesyn. Skolen er åpen for alle som ønsker dette alternativet for barna sine, og har hele landet som inntaksområde.


Vi har nå ledige plasser i årets 2. klasse - send gjerne inn søknad eller kontakt skolen for mer informasjon.

Inntaksprosedyre

Inntaksprosedyre godkjent av skolestyret 01.06.2018.

Foresatte benytter skolens søknadsskjema og sender skriftlig søknad til skolen.
1.klasse: søkere som blir innvilget plass må skriftlig akseptere plassen.

2.-8.klasse: søknadsfrist er 1. mai for påfølgende skoleår. Besøksperiode gjennomføres før 1. juni.

I 9. og 10.klasse tas det kun inn nye elever fra andre Steinerskoler.
Skolestart er førsteskoledag i august.

Alle søkere bortsett fra 1. klassinger som starter ved skolestart i 1. klasse skal ha en 5 dagers besøksperiode uten forpliktelser fra skolen eller søker. Etter endt besøksperiode skal foresatte, skolens leder og klasselærer gjennomføre et evalueringsmøte for å finne ut om skolebytte er til beste for eleven. Etter evalueringsmøte vil søker eventuelt få innvilget skoleplass. 

Tilbudt plass i alle klasser må aksepteres og bekreftes innen 14 dager etter at plassen er innvilget. Aksepten må underskrives av begge foresatte dersom begge har foreldreansvar.
Søknadene behandles og vedtak fattes av skolens administrasjon i tråd med gjeldende lovverk og egne inntakskriterier. 

Alle søkere blir orientert skriftlig om skolens vedtak og eventuell klagegang. Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Akershus. 


Endring av vedtak – klager

Klager vedrørende inntak kan av foreldre/foresatte rettes til skolens styre. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er endelig klageinstans.

Plikter og rettigheter

Foreldre/foresatte plikter å lese gjennom skolens vedtekter samt lese og rette seg etter skolens ordensreglement. De plikter også å gjøre seg kjent med foreldrebidragsordningen og foresattes forpliktelser overfor skolen. Eleven er formelt tatt inn ved skolen når kontrakt om foreldrebidrag er underskrevet og kontrakten er mottatt av skolen.

Når det gjelder barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp, gjelder de samme retningslinjer som i offentlig skole. Pedagogisk/psykologisk tjenestekontor i barnets hjemkommune står som sakkyndig rådgiver, og spesialundervisningstimer blir innvilget av skolesjefen i barnets hjemkommune.


Skolepengesatser

Satser gjeldende fra 1. juni 2018: 
For 1. barn: Kr. 2.045,- pr. mnd i 12 mnd.
For 2. barn: Kr. 1.239,- pr. mnd i 12 mnd.
For 3. barn: Kr. 450,- pr. mnd i 12 mnd.

Skolepenger faktureres månedlig.

Steinerskolens Foreldreforbund (SFF) er en fellesorganisasjon for foreldreforeninger ved norske steinerskoler. Vår skole er medlem av SFF. Medlemskontingenten er kr 300,– per år/per familie. Dette beløpet faktureres på slutten av hvert skoleår.


Søknadsskjema

Søknadsskjema kan lastes ned enten som PDF(150 kB) eller i Word-format(DOCX; 44 kB) – eller fås tilsendt ved å kontakte skolens kontor.