Elevinntak

Steinerskolen i Lørenskog er et pedagogisk alternativ til den offentlige skolen.
Skolen er åpen for alle som ønsker dette alternativet, jf. friskoleloven § 3-1 første ledd. 


Inntaksreglement for Steinerskolen i Lørenskog

Godkjent av skolens styre 01.06.2018.


Inntaksprosedyre:
Foresatte benytter skolens søknadsskjema og sender skriftlig søknad til skolen.
1. klasse: Søkere som blir innvilget plass må skriftlig akseptere plassen.
2. - 8. klasse: Søknadsfrist er 1. mai for påfølgende skoleår. Besøksperiode gjennomføres før 1. juni.
Skolestart er første skoledag i august.
I 9. og 10. klasse tas det fortrinnsvis inn nye elever fra andre Steinerskoler.

Alle søkere bortsett fra 1. klassinger som starter ved skolestart i 1. klasse skal ha en 5 dagers besøksperiode uten forpliktelser fra skolen eller søker. Etter endt besøksperiode skal foresatte, skolens leder og klasselærer gjennomføre et evalueringsmøte for å finne ut om skolebytte er til beste for eleven. Etter evalueringsmøtet vil søker eventuelt få innvilget skoleplass.
Tilbudt plass i alle klasser må aksepteres og bekreftes innen 14 dager etter at plassen er innvilget. Aksepten må underskrives av begge foresatte dersom begge har foreldreansvar.
Søknadene behandles og vedtak fattes av skolens administrasjon i tråd med gjeldende lovverk og egne inntakskriterier.

Alle søkere blir orientert skriftlig om skolens vedtak og eventuell klagegang. Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Akershus. 

Inntakskriterier:
Dersom antall søkere overstiger skolens kapasitet, vil inntak prioriteres etter følgende kriterier:
1. Barn med søsken ved skolen
2. Barn som har gått i Idavollen Steinerbarnehage,
3. Barn som har gått i Steinerbarnehage, barn av ansatte og elever fra andre steinerskoler.
4. Barn av skolens medarbeidere.
5. Søkerdato.
6. Det foretas loddtrekning mellom barn som ellers stiller likt.

Endring av vedtak – klager

Klager vedrørende inntak kan av foreldre/foresatte rettes til skolens styre. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er endelig klageinstans.

Plikter og rettigheter

Foreldre/foresatte plikter å lese gjennom skolens vedtekter samt lese og rette seg etter skolens ordensreglement. De plikter også å gjøre seg kjent med foreldrebidragsordningen og foresattes forpliktelser overfor skolen. Eleven er formelt tatt inn ved skolen når kontrakt om foreldrebidrag er underskrevet og kontrakten er mottatt av skolen.

Når det gjelder barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp, gjelder de samme retningslinjer som i offentlig skole. Pedagogisk/psykologisk tjenestekontor i barnets hjemkommune står som sakkyndig rådgiver, og spesialundervisningstimer blir innvilget av skolesjefen i barnets hjemkommune. Dersom eleven ikke bor i Lørenskog kommune og begynner hos oss, må det søkes på nytt.

Skolepengesatser

Satser gjeldende fra 1. august 2020: 
For 1. barn: Barnetrinn: Kr. 2.200,-  Ungdomstrinn: kr. 2.400,- pr. mnd i 12 mnd.
For 2. barn: Barnetrinn: Kr. 1.500,-  Ungdomstrinn: kr. 1.600,- pr. mnd i 12 mnd.
For 3. barn: Barnetrinn: Kr.    550,-  Ungdomstrinn: kr.    600,- pr. mnd i 12 mnd.

Skolepenger faktureres månedlig.

Steinerskolens Foreldreforbund (SFF) er en fellesorganisasjon for foreldreforeninger ved norske steinerskoler. Vår skole er medlem av SFF. Medlemskontingenten er kr 300,– per år/per familie. Dette beløpet faktureres på slutten av hvert skoleår.

Søknadsskjema skole

Søknadsskjema kan lastes ned enten som PDF(150 kB) eller i Word-format(DOCX; 44 kB) – eller fås tilsendt ved å kontakte skolens kontor.

Søknadsskjema SFO

Last ned søknadsskjema i Word-format, eller i PDF-format.