FAU og representanter skoleåret 2018-2019

Katrine KjørlaugOversikt over klassekontakter for skoleåret 2018-2019

Klasse
KlassekontaktVara
1Atle Romstad
atle@romstad.no
Katrine Kjørlaug
katrineksk@gmail.com
2Vegard Gjerdrum
vegardgjerdrum@gmail.com 

3Marianne Henriksen Austad
mhaustad@gmail.com

4Trude Margrethe Kvarsvik
trudekva@hotmail.no
Monica Meyer
monica_mey@hotmail.com
5Hege Krippendorf
hegekrippendorf@gmail.com
Elvira Anderson
elviranderson@hotmail.com
6Raymond Rasch
raymond.rasch@me.com
Guro Skjelderup
guro@guroskjelderup.no
7Irene Borge Harris
irene.b.harris@gmail.com

8Tonje Olsen
tonjeaolsen@gmail.com
Kristin Svensen
stjernaberge@gmail.com
9Johanne Schiøtt Dubois
Johanne.schiott.dubois@gmail.com
Helge Harstad
heharst@online.no
10Jørn Skyrud
j-skyrud@online.no
Are Pedersen
ahp@getmail.no
 


Leder
Lars-Are Gudmundsen 
larsare.gudmundsen@gmail.com

Nestleder
Olaf Schanz 
olaf@lunsj.no

Kasserer

Rune Sandvik Rabben
rune.rabben@getmail.com

SekretærHeidi Gjerald Martinez
hgjerald@outlook.comKlasseromsvask

Klasseromsvask er foreldrene sitt ansvar, og klassekontakten sitt ansvar å organisere. vasken går på rundgang blant foreldrene i klassen og er ikke valgfritt.

Det skal vaskes to ganger i året.

 1. En gang i løpet av januar
 2. Første uken etter siste skoledag før sommeren.

Hovedregelen er: alt som kan vaskes skal vaskes

Her har du en detaljert liste over det som skal gjøres

FAU møte 30. november 2017

Referat fra møtet kan du laste ned her

FAU møte torsdag 14. september kl 18:00

Velkommen til skoleårets første FAU møte torsdag 14. september kl. 1800 i malesalen!
Foreløpig forslag til agenda er:

 • Oppdatert kontaktliste for FAU
 • Nytt fra skolen og daglig leder 
 • Info: Paragraf 9a i opplæringsloven
 • Info: Tilbud om kurs (invitasjon ligger på fau siden)
 • Litt om foreldrerollen, klassekontaktrollen, vårt ansvar for å skape godt klassemiljø og en god skole for alle. Sagt på en annen måte: forebyggende konfliktarbeid. 

Forslag til vurdering: justering av inntaksregler ved skolen. 

 • Status på høstdugnad
 • Julemarked igangsetting og rekruttering. 
 • Raskt økonomisk oversikt, saldo. 
 • Årsplan/årshjul.
   

Informasjon fra FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG, sendte i fjor ut en presentasjon skolene kan bruke i forbindelse med kursing av foreldrerepresentanter.
Det er lagt inn et ekstra lysark med informasjon om at det fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø (9A). Det er viktig at foreldrene kjenner til dette.
FUG håper at denne presentasjonen kan være et godt hjelpemiddel i det viktige samarbeidet mellom hjem og skole.
Presentasjonen er laget som en ”mal”, den kan enkelt tilpasses egen skole.
 
PowerPoint presentasjon

Informasjon fra Sff og tilbud om konferanse

Foreldreforbundet vil dette skoleåret fokusere spesielt på positivt engasjement blant foreldre.
Har du eksempler på godt foreldrearbeid eller spørsmål om hva Sff kan bidra med vil de gjerne høre fra fra oss.
Vedlagt ligger en brosjyre med program for tre konferanser i høst -  om de minste barnas behov og dagens omsorgsløsninger for ett- og toåringer -  med informasjon om påmelding til konferansene.
Den første konferansen finner sted 29. september på Diakonhjemmets høgskole. Denne dagen er viet den amerikanske hjerneforskeren og psykologen Allan Schore, som kommer til Norge. Steinerhøyskolen har takket ja til å delta med sine studenter, og Sff tror også steinerskoleforeldre, steinerskolelærere og steinerbarnehagelærere vil ha glede av å delta.

Barnets beste program

FAU møte torsdag 1.juni. kl. 17:30 i malesalen

Referat fra møtet kan du laste ned her
 

Høringsforslag: Rutine for konflikthåndtering ved RSIL

Last ned høringsforslag til rutiner for konflikthåndtering ved RSIL 


Dersom du har innspill eller ønsker å komme med en tilbakemelding, gi beskjed til FAU leder per epost: larsare.gudmundsen@gmail.com
Eller du kan melde fra via din klassekontakt.

FAU møte torsdag 16. mars

Referat fra møtet kan du laste ned her

Innkalling til Årsmøte Foreldreforeningen ved RSIL - 20. april

Innkalling til Årsmøte Foreldreforeningen ved RSIL - 20. april Eurytmisalen kl. 19:00.
Årsmøtet er foreldreforeningens øverste myndighet. Det skal foretas valg av kandidater til FAU styre og skolens styre. Det er derfor viktig at alle foreldre møter opp.
Det er mulig å sende inn forslag til saker som skal behandles på årsmøte. Disse må sendes inn to uker i forkant.
 
Foreløpig agenda (ikke fastsatt):

 • Valg av møteleder/referent
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Vedtekter og retningslinjer
 • Hilde Lengali - Foreldreforbundet. Som skal snakke om foreldrenes rolle og konflikter. 
 • Kort om rikets tilstand ved skolen (Daglig leder / Styreleder)
 • Status og informasjon om arbeidet som er gjort mht. forebyggende konfliktarbeid ved skolen og nye rutiner. Mulighet for tilbakemeldinger. 
 • Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2016.
 • Valg av nytt FAU styre og styremedlem i stiftelsen. 
 • Annet. (info vårdugnad, markedsføringskomite) 

Sjekk den nye håndboken i foreldrearbeid!

Sjekk den nye håndboken i foreldrearbeid som foreldreforeningen(SFF) har laget til alle foreldre!
Der står det mye nyttig lesestoff for oss foreldre. Om det å være klassekontakt, konflikthåndtering/Ombudet
Om Foreldreforening/FAU, Daglig leders ansvar, Klasselærers ansvar, Steinerskolenes foreldreforbund m.m.
Sjekk også de nye hjemmesidene til SFF. http://www.foreldrene.no/

FAU ved Rudolf Steinerskolen i Lørenskog

Alle skolens foreldre/foresatte er medlemmer av Foreldreforeningen som igjen velger et arbeidsutvalg for kommunikasjon med skolen. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) består av en representant og en vara­representant fra hver klasse. I FAU sitter også to lærere valgt av kollegiet, en foreldrerepresentant for det sentrale Steinerskolenes foreldreforbund og en foreldre­representant for skolestiftelsens styre. FAUs formål er blant annet å fremme et godt og tillitsfullt samarbeid mellom foreldrene og skolens ansatte, formidle gjensidig informasjon mellom skole og hjem, skape en fruktbar kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet, samt støtte skolen økonomisk.


Søknad om tildeling av midler

Ifølge Instruks for tildeling av Foreldreforeningens midler kan det søkes om økonomisk støtte til:
– Pedagogisk materiell og hjelpemidler
– Kulturformål
– Vedlikehold, herunder uteareal
– Kurs for lærerne
– Søknader fra elever (det er ikke mulig å søke midler til klassetur)
– Andre gode formål
 

Årsmøte 2016

Årsmøte ble avholdt i Eurytmisalen 11. april 2016, kl. 1800.
Signert protokoll fra årsmøte i FF
Signert årsberetning
Signert balanse pr. 31.12.2015
Resultatregnskap 2015
 
FAU styre består frem til neste årsmøte av:
Leder: Lars-Are Gudmundsen
Nestleder: Stina Smedsrud
Kasserer: Rita Kvæl
FAU har jevnlige møter ved behov ca 4-5 ganger i året.