Skoleskyss skoleåret 2021-22

Elever i årstrinn 2-10 som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i årstrinn 1, er skyssgrensen to kilometer. 6-åringer som innvilges skyss kan i noen tilfeller innvilges drosjeskyss, hvis skoleveien er spesielt komplisert eller farlig.
For private grunnskoler gjelder retten til gratis skoleskyss kun innenfor kommunens grenser. Elevene får i hovedsak innvilget skoleskyss organisert som kollektivtransport.

  

Oslo-elever

I Oslo kommune er det Utdanningsetaten (UDE) som har ansvaret for å administrere skyssordningen. Regler og rutiner er beskrevet i den veilederen "Skoleskyss for elever i friskoler som er bosatt i Oslo - Grunnskole". 

Drosjeskyss

 UDE vil presisere at drosjeskyss primært er et tilbud til elever som av medisinske årsaker ikke kan benytte seg av kollektivtransport. I noen tilfeller kan drosjeskyss innvilges dersom den kollektive reiseruten vurderes som særlig vanskelig eller farlig for de aller yngste elevene. UDE foretar vurderinger av hver enkelt søknad ut fra de kriterier som er angitt i veilederen og innholdet i søknaden.  

Søknader om drosjeskyss

Søknader med begrunnelse i medisinske årsaker skal dokumenteres av en uavhengig 3. part (legeerklæring, utredninger e.l.). Disse skal sendes i posten til eller leveres på skolens kontor. Personsensitive opplysninger skal ikke sendes på e-post. 

Foreldre til elever som skal begynne i 1. klasse kan søke om taxi hvis eleven har lang og komplisert skolevei. Reiseruten må vedlegges. Gå inn på ruter.no og legg inn Vallerudtoppen som endeholdeplass (3 min. gange fra skolen). Søknaden sendes til skolen innen 3. juni. Skolen videresender søknadene til Utdanningsetaten.  

Tilskudd til å reise kollektivt

 Hovedregelen i Oslo er at alle elever som innvilges skyss etter opplæringslova § 7-1 skal reise kollektivt. For elever i friskolene oppfylles rettigheten ved at eleven/foresatte får utbetalt et tilskudd til reisekort i sone 1 hos Ruter.  
Hvem kan få tilskudd til reisekort:  
- Elever i 1. klasse som har mer enn 2 kilometer til skolen  
- Elever i 2.–10. klasse som har mer enn 4 kilometer til skolen  

UDE har utarbeidet et digitalt søknadsskjema for reisekort med Ruter. Dette skjemaet skal brukes av alle innbyggere i Oslo kommune, uavhengig av hvilken skole eleven går på. Løsninger sørger for at søknaden blir sendt direkte til UDE som da saksbehandler, fatter vedtak og utbetaler tilskudd. Søknadene skal altså ikke gå igjennom skolen slik som det har vært tidligere år.  

Søknadsprosess 

Foresatte må logge seg på med Bank ID og søke per barn inneværende skoleår. Informasjon og lenke til skjema finnes på følgende side:  
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/skoleskyss/for-elever-i-grunnskolen/ 
Her ligger det også mye informasjon om skoleskyss.  
Foresatte søker en gang i løpet av skoleåret. Det er to frister: 1. oktober og 1. mars.

Utbetalings-prosess

Tilskuddet utbetales som tidligere to ganger i året, men utbetalingen vil nå skje i desember (for fire måneder) og juni (for seks måneder). 

Viken-elever

 Det er Viken fylkeskommune som er ansvarlig for skoleskyss til elever som oppfyller avstandsvilkåret (2 km for elever i 1. klasse og 4 km for elever i 2. – 10. klasse).  

Kollektiv transport

 Elevene vil få utlevert et busskort som kan brukes i skoletiden (ikke etter kl. 16.00, og ikke i helger og ferier). Busskortene sendes til skolens kontor. Elever som bor på steder der det ikke finnes god offentlig transport til skolen, vil få skysstilskudd. Skolen sender inn oversikt til Ruter.no to ganger i året, og tilskuddet blir utbetalt til oppgitt kontonr.

 

Drosjeskyss

 Drosjeskyss primært er et tilbud til elever som av medisinske årsaker ikke kan benytte seg av kollektivtransport. I noen tilfeller kan drosjeskyss innvilges dersom den kollektive reiseruten vurderes som særlig vanskelig eller farlig for de aller yngste elevene. Foresatte må skrive en søknad med begrunnelse og detaljert reisebeskrivelse, og sende den til skolen. Fylkeskommunen foretar vurderinger av hver enkelt søknad.