Steinerskolen – et pedagogisk alternativ

I motsetning til mange andre privatskoler i Norge, er ikke steinerskolen en livssynsskole, men et pedagogisk alternativ til den offentlige skole.
Skoleelevene lærer alt som forventes av dem fra det offentlige skoleverk, men de lærer det på en annerledes måte. Steinerskolens læreplan er derfor statlig godkjent som et alternativ.  

Den bærende idéen er troen på det enkelte menneskes uendelige mulig­heter. Steinerskolen vil vekke og utvikle disse potensialene i hvert enkelt barn på en allsidig måte, der barnet får lære med alle sine sanser – med hele seg. Det skal ikke fylles med fakta og opplysninger, men utvikle et kreativt forhold til sin egen læring og modnes helhetlig som menneske.  

Steinerskolen vil ikke fylle en kanne, men tenne en ild! 
Steinerbladet har publisert en introduksjon til steinerpedagogikk. Denne kan lastes ned fra Issuu.


La barn være barn

Steinerskoleforbundets brosjyre «La barn være barn. Velkommen til skolestart!» gir et godt innblikk i et barns første møte med steinerskolen.
Last ned brosjyren som PDF (424 kB).


Hva vil steinerskolen?

Lurer du på hva steinerskolen er og ønsker et raskt innblikk i pedago­gikken og hva skolen vil? Da kan brosjyren «Hva vil Steinerskolen?» (PDF; 737 kB) gi svar. Ønsker du å få vite mer, er det selvsagt bare å ta kontakt med skolen.

Steinerskolenes læreplaner

Steinerskolenes læreplaner for grunnskolen og videregående trinn er utarbeidet av Steinerskoleforbundet og består av en oversikt over steinerpedagogisk idé og praksis som beskriver steinerpedagogikkens egenart og som avklarer forholdet til offentlig skoles generelle del samt læreplaner for steinerskolenes grunnopplæring og videregående opplæring. I planene beskrives de ulike fagenes formål og perspektiver, kompetansemål og evaluering, og de angir undervisningens omfang.
Steinerskoleforbundet fører en dialog med Utdanningsdirektoratet for å påse at steinerskolenes lære­planer har minst jevngode sluttkompetansemål i forhold til Kunnskapsløftet slik at elevenes rettigheter til opptak ved videre skolegang og studier er ivaretatt.
Planene foreligger som nedlastbare dokumenter i PDF-format:
Steinerskolens læreplan for grunnskolen (999 kB)
Steinerskolens læreplan for videregående trinn (2,4 MB)
Oversikt – Steinerpedagogisk idé og praksis (848 kB)
Eventuelle oppdateringer publiseres på Steinerskoleforbundets pedagogikksider.

Om Steinerskolens pedagogikk

Den bærende idéen er troen på det enkelte menneskes uendelige mulig­heter. Steinerskolen vil vekke og utvikle disse potensialene i hvert enkelt barn på en allsidig måte, der barnet får lære med alle sine sanser – med hele seg. Det skal ikke fylles med fakta og opplysninger, men utvikle et kreativt forhold til sin egen læring og modnes helhetlig som menneske.

Steinerskolen vil ikke fylle en kanne, men tenne en ild! 
Steinerbladet har publisert en introduksjon til steinerpedagogikk. Denne kan lastes ned fra Issuu.

For å utvikle barns og unges iboende potensialer, må skolen møte dem der de er. Hvert alders­trinn har sin helt spesielle egenart og sine særlige behov for fysisk, sjelelig og intellektuell utvikling.


Lære for livet

Ved å velge undervisningsstoff som møter disse behovene på de ulike alderstrinn, åpnes mulighetene for å tenne begeistringens ild i elevene og gi næring til deres egen utvikling. Slik blir læring mer enn kunnskapsformidling. Den blir lære for livet. Ut fra lærerens iakttakelse av den enkelte elev kan undervisningsstoffet tilpasses ytterligere og individuelle behov følges opp. En slik arbeidsform skaper stor nærhet mellom lærer og elev, noe som også gjør sitt til at det oppstår begeistring i klasserommet og at læringsmiljøet blir harmonisk og varmt. Sosialt fellesskap Steinerskolen legger stor vekt på elevens integrering i det sosiale fellesskap. De første par år legges et viktig fundament for denne prosessen, og det arbeides derfor ekstra intensivt med den gjennom fortellerstoff, leker, oppgaver og andre pedagogiske tiltak. Samtidig fremmer pedagogikken utviklingen av den enkeltes individualitet. På denne måten lærer barna tidlig at de er forskjellige og må respekteres ut fra det – på en likeverdig basis. En slik toleranse er et godt utgangspunkt for et skolefellesskap og kanskje en viktig grunn at mobbing er et sjeldent fenomen på Steinerskolen i Lørenskog.

Levende undervisning

Skal undervisningen bli levende, må den formidles med liv og lyst av læreren og bearbeides med innlevelse av eleven. Dette er undervisningskunst. Læreren må selv være fylt av den opplevelsen undervisningsstoffet gir, og lever seg derfor dypt inn i det før det skal formidles videre til elevene. Den muntlige fortellerformen er direkte og tenner mang en gnist i barne- og ungdomssinn. For at opplevelsen skal bli til kunnskap hos eleven, må hver elev bearbeide stoffet grundig. Dette gjør de som oftest gjennom tekst og illustrasjoner i egne arbeidsbøker. Den enkelte klasselærer kan velge alternativ bearbeidelse som modellering, skuespill og prosjektarbeid. På småklassetrinnet formidles alle kunnskap gjennom lærer. På mellomtrinnet og ungdomstrinnet tas det i tillegg bruk øvingshefter i ferdighetsfagene regning, norsk, engelsk, spansk og tysk.

Årstidfestene

Et viktig element i skoleåret er feiringen av årstidsfestene samt månedsfestene. Her samles skolen i eurytmisalen eller ute og klassene fremfører skuespill, sang, fløytemusikk og andre bidrag for hverandre.

Grønn skole