1. klasse

Mestring og trygghet. Gjennom etterligning, gode rytmer, sanseopplevelser, lek, nyttig arbeid og eventyr legges et solid grunnlag for mer skolepreget læring fra 2. klasse og oppover.

2. klasse

Eventyrets rikeVed levende fortelling skapes bilder i barnas indre og slik starter skrive-, lese- og regneundervisningen. Språkinnlæringsevnen er på topp, og derfor står både spansk og engelsk på timeplanen. Sang og musikk er en viktig del av dagen, og barna lærer å spille på intervall-fløyte.

3. klasse

Fablenes, legendenes og natursagnenes verden. I natursagnene og dyrefabler får barna høre om det liv som finnes i naturen på en måte som gir slektskapsfølelse til alt som lever. Barna hører også andre dyrehistorier som Reineke Rev og Nils Holgerson. Fortellerstoffet bearbeides med gjenfortelling, tegning og maling. Det brukes også i skrive- og leseundervisningen og til dels i regneundervisningen. De fire regneartene øves flittig på fantasifulle måter. I tillegg har barna spansk, engelsk, håndarbeid, musikk, eurytmi og turdag.

4. klasse

Skapelsen og uryrkene: Uryrkene står i sentrum. Hjemstedslæren om de primære yrker gir næring til barnets utvikling på dette trinnet (bonde, skogbruker, gjeter, tømrer, fisker og gruvearbeider). Barna lærer løkkeskrift, mål og vekt, grammatikk og hoderegning. Barna får undervisning i strykeinstrumenter. Fagene engelsk, spansk, tegning/maling, håndarbeid, og eurytmi fortsetter

5. klasse

Norrøn mytologi, lokalgeografi og zoologi. Iakttakelser tilstrebes for naturfaget. I geografi danner grundige iakttakelser av nærmiljøet basis for den første Norgesgeografien. I den norrøne mytologien møter elevene skapelsen fra en annen vinkel. Norgeshistorien blir en naturlig forlengelse. Skriving, lesing og grammatikk øves videre og matematikken utvides med brøkregning. C- fløyte innøves. Gymnastikkfag med svømming innføres og tegning/maling, håndarbeid og eurytmi fortsetter.


 

6. klasse

Kulturepokene, botanikk og sløyd. Historieundervisningen dreier seg om den ur-indiske, den ur-persiske, den egyptiske og den greske kulturepoke.
Botanikk er hovedtema i naturfag. Geografien utvides til å omfatte Norden. Grammatikken står sentralt i norskundervisningen, hvor frodighet, skriveglede og mestringsøvelser er tyngdepunkter. En god del av norskøvelsene er knyttet til historie, naturfag og geografi. I regning videreføres brøk med overgang til desimalbrøk, samt fortsettelse av praktisk regning, mål og vekt, flate og volum. Formtegningens linjegeometri føres videre til den greske flategeometri; den er en introduksjon til neste års passergeometri. Sløyd innføres. Engelsk, spansk, tegning, maling, håndarbeid, eurytmi, gymnastikk/friluftsliv og musikk fortsetter.

7. klasse

Romerstaten, fysikk og geologi. Fysikk, geologi, grammatisk analyse og bokstav-regning blir innført. I historie hører elevene om Roms tilblivelse og utvikling. Geografien utvides til å omfatte Europa, og i norsk får elevene skrive sine første stiler. I engelsk brukes historiske og skjønnlitterære tekster. Tegning, maling, eurytmi, håndarbeid, sløyd og gymnastikk fortsetter. Foreldrene i 7. klasse har ansvaret for 17. mai-arrangementet på skolen.

8. klasse

Oppdagelsesreisende og renessansen står sentralt. Verden oppdages, og dermed blir verdensgeografien eget fag. Man søker også utover mot verdensrommet, og astronomien fordypes. I fysikken utforskes magnetismemekanikk spesielt. Kjemi kommer inn som nytt fag. I matematikk står ligninger og algebra sentralt, samt at geometri videreføres sammen med alle andre temaer innen aritmetikk. Spansk, engelsk, kunst og håndverk, eurytmi, musikk og gymnastikk videreføres, satt i en tverrfaglig sammenheng.

9. klasse

Historiske omveltninger er tema, og sentralt står Den Industrielle Revolusjon (D.I.R.). I historie og samfunnslære undervises det i utvalgte kapitler fra verdenshistorien fra 1500 – 1850. Norgeshistorien blir egen periode der man starter med slaget på Stiklestad, via Kalmarunionen og til selvstendig nasjon.
Menneskets biologi handler om muskler og skjelett, samt sanser. Fysikken gir elevene erfaring med elektrisitet, trykk, mekanikk og Arkimedes prinsipp om oppdrift. 
Næringsmiddelkjemien henger sammen med skolekjøkken (mat og helse) og ernæringslære. Aritmetikk, geometri og algebra utvikles videre, og Pythagoras og kvadratsetningene øves. Engelsk, spansk, kunst og håndverk, eurytmi, musikk og kroppsøving settes i en tverrfaglig sammenheng.

10. klasse

Menneskets kamp for frihet er et sentralt tema. I historie lærer vi om de store revolusjonene, Napoleon og 1. og 2. verdenskrig. Kunsthistorien favner tiden fra hulemaleriene opp til vår tid. Øko-geo-mineralogi tar opp de store sammenhenger i naturen, og vi har 1 ukes landbrukspraksis. I fysikk står varmelære i fokus. Vi lærer om organisk kjemi med fossilt brensel. Matematikken omfatter nå bl.a. ligninger med to ukjente, koordinatsystemet og teknisk tegning. Praktisk anvendelse står sentralt. Spansk, engelsk, sløyd, eurytmi, musikk og gymnastikk fortsetter ut dette klassetrinnet.