Organisasjon


LÆRERKOLLEGIET består av alle ansatte ved skolen. I ukentlige møter behandles pedagogiske emner, aktuelle saker, og spørsmål vedrørende skolen, klassene, elevene, og samarbeidet mellom skole og hjem. Lærerkollegiet er inndelt i flere arbeidsgrupper. Disse er for tiden: Pedagogisk komité, Kultur og informasjon, Huskomité, Spesialpedagogisk komité (administrerer skolens spesial­pedagogiske tilbud) og Markedskomité.

STYRET
Skolen er organisert som en stiftelse, stiftelsen Rudolf Steinerskolen Lørenskog, og er en ideell organisasjon. Stiftelsens øverste organ er styret. Vedtektene fastsetter styrets sammensetning.
Spørsmål av overordnet betydning for skolens drift behandles i styret.
Styret har ansvaret for skolens økonomi, herunder godkjenning av budsjett, regnskap og foreldrebidragets størrelse. Styret har det overordnede ansvaret for vedlikehold av bygningene og foreslår eventuell ny utbygging.

FORELDREFORENINGEN har som medlemmer alle skolens foreldre. Felles foreldremøte er foreldreforeningens «generalforsamling».
Foreldreforeningens styre FAU består av en representant og en vararepresentant fra hver klasse. I FAU sitter også to lærere valgt av kollegiet, en foreldrerepresentant for det sentrale Steinerskolenes Foreldreforbund, og en foreldrerepresentant for skolestiftelsens styre. FAUs formål er blant annet å fremme et godt og tillitsfullt samarbeid mellom foreldrene og skolens ansatte, formidle gjensidig informasjon mellom skole og hjem, skape en fruktbar kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet, samt støtte skolen økonomisk. Se i årboken om bevilgningsregler for FAU.

De fleste foreldre i norske steinerskoler er medlemmer i STEINERSKOLENES FORELDRE­FORBUND (SFF). Medlemskapet tegnes gjennom skolens foreldreforening, og alle foreldreforeningene er medlemmer. Driften av foreldreforbundet dekkes gjennom medlemskap som betales med kr 300,- i året per familie. Foreldreforbundet har en daglig leder i 100% stilling, og et styre som møtes ca. fem ganger i året. Foreldreforbundets øverste organ er Landsmøte, som avholdes i mars hvert år. Dit inviteres to representanter fra alle medlems-skolene.

Steinerskolenes Foreldreforbund bistår enkeltforeldre med informasjon og råd vedrørende foreldrerollen i steinerskolen. Det kan dreie seg om spørsmål i forhold til pedagogikk, læreres kompetanse, foreldrebetaling eller dialog med skolen.
SFF hjelper foreldreforeningen ved den enkelte skole med enkeltsaker eller med foreldrearbeidet generelt, f.eks økonomi, dialog, dugnadsarbeid og markeder.
SFF samarbeider med Steinerskoleforbundet og er foreldrenes stemme i møte med media og i saker som nasjonale prøver, læreplaner, privatskoleloven, økonomi og utvikling av skolene.
SFF samarbeider med Rudolf Steinerhøyskolen om å styrke lærerutdanningen.
SFF bidrar med informasjon, nettverk og råd vedrørende markedsføring av steinerskolen.
Daglig leder for Steinerskolenes foreldreforbund:
Hilde Lengali
Telefon: 971 32 313
E-post
Internett: www.foreldrene.no